13 آذر ماه 1400

آیا کشیدن دندان در ساختار صورت تغییر ایجاد می کند؟

با کشیدن دندان احتمال بروز تغییرات در شکل چهره شما وجود دارد. این اتفاق الزاماً ساختار چهره شما را خراب نمیکند، اما در شکل یا ساختار چهره شما تغییراتی اتفاق میفتد.
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر